لیست مقالات موجود در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 1- بيلان عمومى محدوده مطالعاتى اروميه (غرب درياچه اروميه )

 2- تاريخچه رسوبگذارى درياچه اروميه با استفاده از مغزه هاى غرب درياچه

3- مدلسازى فضايى و زمانى نوسانات درياچه اروميه با استفاده از داده هاى ماهواره اى

4- معرفى درياچه مارميشو در آذربايجان غربى به عنوان ژئوپارک

5- بررسى تغييرات فراوانى پلت آرتيما در رسوبات درياچه اروميه براساس مطالعه مغزه هاى رسوبى تهيه شده از غرب درياچه

6- سهم زيست محيطى درياچه اروميه از آب رودخانه ها و تامين آب مورد نياز جهت حفظ سطح فراز بهينه با بررسى اثرات طرحهاى توسعه