1- مدل سازی فضایی و زمانی نوسانات دریاچه ارومیه (در دست اقدام)

2- پتانسیل یابی ارزش اقتصادی املاح و نمک های بستر دریاچه ارومیه (در دست اقدام)